Aanvaarden / verwerpen

Aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap

Wat zijn de verschillende keuzes?

Neem contact op Home » Aanvaarden / verwerpen Afwikkelen</br>nalatenschap

Wilt u wel erfgenaam zijn?

Er kan gekozen worden om erfgenaam te zijn, men is namelijk niet verplicht de nalatenschap te aanvaarden. De nalatenschap kan worden verworpen, of deze kan zuiver of beneficiair worden aanvaard. Als er eenmaal een keuze is gemaakt, kan deze veelal niet meer gewijzigd worden.

 

De volgende erfgenamen hebben geen keuze:

 • minderjarigen
 • personen die onder curatele staan
 • personen die in de wettelijke schuldsanering zijn betrokken
 • personen die failliet zijn verklaard
 • personen van wie het vermogen door de rechter onder bewind is gesteld

 

Bovenstaande personen kunnen  alleen beneficiair aanvaarden via hun ouder, voogd, bewindvoerder of curator. Bij het verwerpen van de nalatenschap is voor deze personen veelal toestemming van de kantonrechter nodig.

Wat betekent de erfenis verwerpen Expand

Als men niets uit de nalatenschap wil ontvangen of niets te maken wil hebben met de afwikkeling, kan de nalatenschap verworpen worden. Er wordt dan definitief afstand gedaan van aanspraken op deze erfenis en men is ook niet aansprakelijk voor de eventuele schulden uit de nalatenschap.

Om te kunnen verwerpen moet een verklaring ondertekend worden, die bij de Rechtbank wordt geregistreerd.

 

Let op!

 • Verwerpen is niet meer mogelijk als men zich heeft gedragen als erfgenaam.
 • Als men wil verwerpen moet er rekening mee gehouden worden dat in sommige gevallen de kinderen in de plaats komen als erfgenaam. Als de kinderen meerderjarig zijn hebben zij dezelfde keuzes als bovenstaand. Toestemming van de kantonrechter is nodig als de kinderen minderjarig zijn.
Wat betekent de erfenis zuiver aanvaarden Expand

Wanneer men de nalatenschap zuiver aanvaardt is men met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Als er in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen zijn moeten deze schulden uit eigen middelen worden betaald. Dit zal gevolgen hebben voor de eigen financiële positie.

Wij adviseren om de nalatenschap alleen zuiver te aanvaarden wanneer men zeker weet dat het saldo van de nalatenschap positief is.

Houd er rekening mee dat er zogenaamde verborgen schulden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bodemverontreiniging of vorderingen van kinderen uit de nalatenschap van een eerder overleden ouder.

Als niet zeker is of de nalatenschap positief is, kan voor de zekerheid de nalatenschap beneficiair aanvaard worden.


Let op!

De nalatenschap wordt zuiver aanvaard, doordat men zich gedraagt als erfgenaam, bijvoorbeeld doordat goederen van de overledene verkocht worden of de inboedel onderling verdeeld wordt.

Overigens gedraagt men zich niet als erfgenaam wanneer uitsluitend de uitvaart  geregeld wordt.

 

 

Wat betekent de erfenis beneficiair aanvaarden Expand

Als de nalatenschap beneficiair aanvaard wordt is men niet aansprakelijk voor de betaling van de restant schulden van de nalatenschap uit het eigen vermogen.

Om beneficiair te kunnen aanvaarden moet een verklaring ondertekend worden, die geregistreerd wordt bij de Rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene. De Rechtbank rekent hiervoor griffierechten.

Nadat een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling.

Beneficiair aanvaarden is niet meer mogelijk als men zich heeft gedragen als erfgenaam.

Gedragingen die (sinds 01-09-2016) geen zuivere aanvaarding meer tot gevolg hebben zijn bijvoorbeeld:

 • ontruiming van de woning, mits de goederen beschikbaar worden gehouden voor schuldeisers (door deze op te slaan en de opgeslagen goederen op een lijst bij te houden)
 • goederen zonder economische waarde meenemen, zoals familiefoto’s
 • goederen zonder economische waarde meegeven aan bijvoorbeeld de kringloop
 • goederen verkopen die beperkt houdbaar zijn, mits de verkoopopbrengst apart gehouden wordt
 • een nalatenschapsschuld uit eigen middelen betalen
 • in een gerechtelijke procedure verweer voeren tegen een schuldeiser van de nalatenschap

Wanneer onduidelijk is of een gedraging tot benadeling van schuldeisers kan leiden blijft terughoudendheid geboden. Bij het bovenstaande dient ook te worden opgemerkt dat in de onderlinge verhouding met de andere erfgenamen een en ander wel duidelijk gecommuniceerd en afgesproken moet worden.

Wat betekent onverwachte schuld Expand

Er is een uitzondering voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. Daarbij valt te denken aan de situatie dat pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. Om te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een dergelijke schuld wordt een clausule voorgesteld op grond waarvan de erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om bescherming van zijn privévermogen. Van belang is dat de erfgenaam dit verzoek binnen drie maanden doet nadat hij/zij met de onverwachte schuld is geconfronteerd. De erfgenamen hebben een onderzoeksplicht waardoor niet snel sprake zal zijn van een ‘onverwachte’ schuld. De erfgenamen zullen zelf actief moeten onderzoeken uit welke bezittingen en schulden de nalatenschap bestaat.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak >

Registratie Nalatenschap Registratie Nalatenschap

In het digitale dossier wordt alle informatie en worden de documenten, die betrekking hebben op een toekomstige nalatenschap, bewaard. Denk hierbij aan het testament, het levenstestament, het codicil, de huwelijkse voorwaarden, de uitvaartinformatie, de verzekeringspolissen, gedane schenkingen, gegevens social media, enzovoorts. Ook is de registratie van bezittingen en schulden mogelijk.

Door registratie van deze gegevens wordt de zoektocht voor erfgenamen en de executeur vereenvoudigd.

Neem contact op voor meer informatie  >

magazine-erkend-publicatie-dinkgreve-nalatenschappen

Trots op het artikel in vakblad Erkend

‘Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen”

In het vakblad Erkend vertelt Sandra -die in 2014 de leergang RegisterExecuteur volgde en met goed gevolg afsloot- iets over haar achtergrond, wat haar zoal drijft, en wat zij voor u kan betekenen.

Lees het volledige artikel

Vele tevreden klanten gingen je voor. Zij vertellen graag over hun ervaring met Dinkgreve Nalatenschappen:

header-uitgelicht-3

Juni 2021

Nét dat beetje extra

“Sandra heeft ons begeleid bij een vrij complexe erfenis. Ze deed dit vakkundig, met kennis van zaken en met empathie en begrip. Ze was vaak de onpartijdige middenpartij, die hielp met conflicten verminderen/de-escaleren en het onderhandelen met externe partijen.
Ik ben blij en dankbaar voor hoe ze me heeft geholpen. Vooral, omdat ik nu weer verder kan met mijn leven en deze fase achter me kan laten. Ik zou haar zeker aanraden. Zeker omdat ze regelmatig net dat beetje extra deed of hielp”. 

Lees meer referenties

Waarmee kan ik u helpen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Contact sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl

Dinkgreve Nalatenschappen

Afwikkeling van de nalatenschap van begin tot einde
Verzorging van alle noodzakelijke juridische, financiële, administratieve en fiscale zaken

Contact

Dinkgreve Nalatenschappen
Postbus 7806
1008 AA Amsterdam
06 – 21 50 28 21
sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl

Snel vinden

Register Executeur
Levenstestament
Actualiteiten
Contact opnemen